E-MAIL

Kérlek kérdezz bátran mindent. Felhőtlen nyaralásod egyik záloga, hogy informálódj arról, hová érkezel.

Minden kérdésedre készséggel válaszolok, minden kérésedet megkísérelem teljesíteni.

Adatvédelemi tájékoztató (GDPR)

A Szálláshely elkötelezett vendégei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja

ügyfelei információs, önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szálláshely a személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A tájékoztató a szálláshely weboldalán érhető el és onnan tölthető le.

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, az Európai Parlament és

a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben (2016. április 27.), GDPR-ban foglaltakkal (természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról).

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik

kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján az érintettek

számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei.

Személyes adatot a Szálláshely kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Szálláshely csak olyan személyes adatot

kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve

- azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy

az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott

időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelés

Adatkezelő: Jánosi Lajosné

Székhely: 5350 Tiszafüred, Ady Endre utca 21

Telefonszám: +36 30 286 0351; 06 59 351 711

E-mail cím: janosihaz@gmail.com

Web: www.janosihaz.hu

Szálláshely-szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes

hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A

jelen pontban foglalt személyes adatokat a Szálláshely a mindenkori adójogi és számviteli

előírásoknak megfelelő ideig őrzi.

Szobafoglalás

Az elektronikus levélben vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshely az alábbi adatok

rendelkezésre bocsátását kéri vagy kérheti a Vendégtől: név (családi, utónév), születési idő, útlevél

vagy szem. ig. szám, lakcím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szálláshely-szolgáltatás igénybevételének

feltétele.

Vendégnyilvántartó könyv

A Szálláshely szolgáltatás igénybevételekor a Vendég a vendégkönyv kitöltésével és aláírásával

hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó

jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval

kapcsolatos jogszabályokban: 1990. évi C. törvény, ill. Szihalom Községi Önkormányzat 19/2015.

(XI.26.) rendelete) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a

Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban

meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A vendégkönyv kitöltésével/aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy az átadott személyes adatait

a Szálláshely a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az

esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. Családi

és utónév, lakcím, születési idő, útlevél vagy személyigazolvány száma, szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja.

Adatok 3. féltől - szállásfoglalás, ajánlatkérés

A Szálláshely együtt dolgozik bizonyos szállásközvetítőkkel. Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a

Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg megkapja az Ajánlatkérő

személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím gyermekek száma és kora, kisállattartásra

vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt. Szállásfoglalás esetén a

Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a foglaló Felhasználó személyes

adatait (név, e-mail cím, telefonszám, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint

egyéb foglalási adatait (kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, választott fizetőeszköz, stb.) a

Szálláshely felé a foglalás teljesítése céljából.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az

ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén

pedig a Szálláshellyel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi

elszámolásig kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett szállásfoglalással elfogadott

ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek

teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló

2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a szálláshellyel. Az üzeneteket a

Szálláshely az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli.

Adatbiztonság

A Szálláshely a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A

személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. A személyes adatok technikai védelmének

biztosítása érdekében - lehetősége szerint - minden biztonsági intézkedést megtesz.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatás

A Szálláshely e-mail címére vagy az Adatkezelő címére (Jánosi Lajosné, 5350 Tiszafüred, Ady u.21.)

eljuttatott tájékoztatás iránti kérelemre a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a Szálláshely tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Szálláshely írásban közli az érintettel, hogy a

felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor, és tájékoztatja az

érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Helyesbítés

Az Érintett bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a

valóságnak nem felelnek meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak

megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő

helyesbíti. Az Érintett írásban postai úton vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti

kérelmét az Adatkezelőhöz. A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a

jogorvoslati lehetőségre a tájékoztatás bekezdésben foglaltak irányadóak.

Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adatok törlésére és zárolására, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az adatvédelmi

törvényben foglaltak irányadóak.

Jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén a szálláshely-szolgáltatás ellen bírósághoz fordulhat. A

bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások

irányadók.

Egyéb rendelkezések

Szálláshely fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. A Szálláshely a honlapok látogatói,

illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz

fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.